نام سمت
مجید نادری رئیس هیات مدیره
احمد دنیانور نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
امین رضوانپور عضو هیئت مدیره
ناصر دهقان سانیچ عضو هیئت مدیره
حامد مختارپور اصل عضو هیئت مدیره

تماس با ما

  
Copyright © 2021 by www.iranmerinos.com All Rights Reserved
powered by ravian